[1]
Xuan, L.T. , Ngoc, L.T.N. , Minh, T.Q., Hang, V.V. , Van Anh, P.T. và Hien, D.T.T. 2021. Sub-chronic oral toxicity study of “Phong Thap Dan” tablets in experimental animal. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 24-31. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.776.