[1]
Ngoc, L.T.N. , Xuan, L.T. , Phuc, N.V. , Minh, T.Q. , Hang, V.V. , Van Anh, P.T. và Duong, D.T. 2021. Analgesic activity of Phong Thap Dan tablets in animal models. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 32-37. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.785.