[1]
Huy, T.L. và Anh , T.D. 2021. A case of primary breast diffuse large B cell lymphoma. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 102-107. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.787.