[1]
Huy , T.L. và Ty , N.V. 2021. Evaluating the result of sphincteric-preserving surgery (Parks procedure) for low rectal cancer. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 134-140. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.788.