[1]
Tuan, P.M. và Vu, D.T. 2021. ST-elevation myocardial infarction complicated by cardiac arrest in a young patient with familiar dyslipidemia. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 141-145. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.789.