[1]
Nga, N.T.Q. và Nguyen, P.T. 2022. 1. Clinical and preclinical characteristics of neonates with congenital syphilis in the national center of vietnam National Children’s hospital. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 161, 12E11 (tháng 12 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v161i12E11.929.