[1]
Đức, P.H., Giang, Đỗ T. , Sơn, N.K., Giang, Đoàn T. và Tuấn, L.M. 2022. 5. Biểu hiện tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính ở những bệnh nhân nhiễm covid-19 giai đoạn sớm theo nhóm tuổi. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 156, 8 (tháng 8 2022), 35-42. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.951.