[1]
Hinh, V.T. và Liệu, N.V. 2022. 6. Rối loạn thần kinh tự chủ ở bệnh nhân parkinson dựa theo thang điểm Scopa - aut. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 156, 8 (tháng 8 2022), 43-50. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.955.