[1]
Hằng, N.T. , Hùng, N.D. và Huề, N.D. 2022. 12. Trượt thân đốt sống thắt lưng do thoái hóa mất vững: Vai trò của cộng hưởng từ. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 156, 8 (tháng 8 2022), 94-101. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.998.