(1)
Thiết, N. B.; Tiến, N. V.; Du, V. V. 16. Kết Quả Trong phẫu thuật của phương pháp Nong vòi tử Cung Qua nội Soi Trên bệnh nhân Vô Sinh. TCNCYH 2022, 156, 130-139.