(1)
Hà , N. T. T.; Tú, N. T. T. 12. Tác dụng điều trị Viêm Quanh khớp Vai đơn thuần của bài thuốc “Cát căn Gia truật ý Dĩ nhân thang” . TCNCYH 2022, 158, 94-102.