(1)
Tuấn, N. V. .; Hà, T. T. T. .; Yến, N. H. . 12. Đặc điểm Stress Và chiến lược đối Phó ở Thanh thiếu Niên rối loạn Lo âu Lan Toả. TCNCYH 2023, 160, 77-86.