(1)
Tú, N. T. C. .; Tâm, D. M. . 14. Một số yếu tố Liên Quan đến rối loạn nhận thức ở người bệnh rối loạn phân liệt cảm Xúc. TCNCYH 2023, 160, 97-103.