(1)
Niê, H. N.; Nhung, P. H. .; Châu, T. M. .; Hiếu, V. N. .; Trường, L. Đức . 1. Xác định kiểu Gen Mã hóa Carbapenemase của các chủng Klebsiella Pneumoniae Sinh Carbapenemase chưa phân nhóm được bằng hệ thống Phoenix M50. TCNCYH 2023, 160, 1-7.