(1)
Đạt, N. X. .; Hồng, V. T. B. .; Hiếu, P. V. .; Hà, N. T. .; Hưng, L. V. .; Dung, Đặng T. N. . 2. Xây dựng Quy trình sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm nấm. TCNCYH 2023, 160, 8-17.