(1)
Hà, N. T. .; Quang, L. N. .; Minh, G. H. .; Hiền, P. B. . 37. Kiến thức, thái độ, thực hành của nhân Viên Y Tế về phòng ngừa lây truyền COVID-19 Và một số yếu tố Liên Quan với thực hành phòng ngừa lây truyền tại Trung tâm Y Tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, năm 2022. TCNCYH 2023, 160, 295-304.