(1)
Nhi, T. T. D. .; Nhung, P. H. . 4. Phân bố của các chủng Klebsiella Pneumoniae Theo Giá trị nồng độ ức Chế tối thiểu của Amikacin . TCNCYH 2023, 160, 26-32.