(1)
Thảo, N. T. .; Liệu, N. V. . 26. Đặc điểm lâm sàng động Kinh ở người bệnh Có Teo hồi hải Mã Trên cộng hưởng từ thường Quy ở Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh. TCNCYH 2023, 160, 198-205.