(1)
Linh, L. H. H. .; Minh, N. N. .; Hồng, T. K. . 38. Vận động thể lực Và các yếu tố Liên Quan ở học Sinh Trung học Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. TCNCYH 2023, 160.