(1)
Trang, Đỗ T. Đài .; Thương, N. H. . 39. Sốt kéo dài Sau COVID-19 Liên Quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo Ca bệnh. TCNCYH 2023, 160, 314-321.