(1)
Hiếu, P. V. .; Hồng, V. T. B. .; Dung, Đặng T. N. .; Phương, Đoàn M. .; Đạt, . N. X. Nghiên cứu sản xuất một số chủng Vi khuẩn dạng đông Khô Trong kiểm Tra chất lượng xét nghiệm Vi Sinh. TCNCYH 2021, 140, 1-7.