(1)
Hùng, N. D. .; Ngân, V. K. . Giá trị của cộng hưởng từ Trong dự đoán độ Mô học của U màng não vùng góc cầu tiểu não. TCNCYH 2021, 140, 103-108.