(1)
Hà, T. T.; Huy, N. V.; Hân, T. N.; Khánh, T. V. 6. Nghiên cứu mối Liên Quan giữa kiểu Gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm Sinh Nguyên phát. TCNCYH 2023, 160, 40-45.