(1)
Linh, Đào N. H. .; Huy, N. V. .; Văn, P. T. .; Khánh, T. V. . 7. Đặc điểm lâm sàng Và đột biến Gen RB1 ở bệnh nhân U Nguyên bào Võng mạc một mắt. TCNCYH 2023, 160, 46-53.