(1)
Hiền, M. T. T. .; Bảng, Đỗ K. .; Tùng, N. T. . Một số ảnh hưởng Trên chức năng thất trái ở các bệnh nhân ghép Tế bào gốc điều trị bệnh máu ác tính. TCNCYH 2021, 140, 179-187.