(1)
Khải, T. Q. .; Phương, N. M. .; Vân, P. H. .; Quân, P. M. .; Như, T. T. H. .; Trí, N. Đức .; Huy, N. B. T. .; Cường, N. M. .; Nguyên, L. T. .; Hưng, N. H. T. .; Vi, T. V. . 20. So sánh Hai Thang điểm Vesikari Và Clark Trong đánh Giá mức độ nặng Tiêu chảy cấp Do Rotavirus. TCNCYH 2023, 168, 179-187.