(1)
Phương, Đào V.; Linh, P. T.; Tôn, M. D.; Tuấn, N. A.; Thọ, P. Q. 4. Một số yếu tố Liên Quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước. TCNCYH 2023, 170, 27-36.