(1)
Hùng, N. D. .; Huề, N. D. .; Dũng, L. T. .; Quang, N. N. . U Xơ thể Xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo Ca lâm sàng Và Y văn. TCNCYH 2021, 142, 152-157.