(1)
Thư, T. T. A. .; Linh, V. K. .; Trần Khánh, H.; Thủy, P. T. T. .; Tuấn, V. A. .; Hương, L. T. .; Vũ, H. H. .; Đăng, T. N. . 27. Thử nghiệm đo lường nồng độ phơi nhiễm bụi PM2.5 Cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. TCNCYH 2024, 176, 232-241.