(1)
Quân, P. T. .; Xuân, L. T. T. .; Thảo , N. T. .; Hương, P. T. M. .; Nhung, T. T. K. .; Hà, L. T. T. Chất lượng số liệu Trên Hệ thống quản Lý thông Tin Tiêm chủng quốc Gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019. TCNCYH 2021, 144, 322-328.