(1)
Hương, P. T. M. .; Anh, N. N. .; Xuân, L. T. T. .; Thảo, N. T. .; Quân, P. T. .; Doanh, N. Q. .; Hương, L. T. .; Phúc, N. X.; Thanh, N. N. .; Nhung, T. T. K. . Kiến thức bệnh bụi phổi Silic của người Lao động Và một số yếu tố Liên Quan tại Hai Công Ty ở Đồng Nai năm 2020. TCNCYH 2021, 144, 329-340.