(1)
Duy, K. V. .; Chung, L. Q. .; Phượng, K. T. B. . Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi Than ở người Lao động tại một Công Ty Khai thác Than hầm lò, năm 2020 . TCNCYH 2021, 144, 350-360.