(1)
Duy, K. V. .; Quỳnh, N. T. .; Thảo, N. T. .; Hương, P. M. . Thực trạng sức khỏe của người Lao động làm nghề mộc Xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020. TCNCYH 2021, 144, 425-432.