(1)
Quang, L. H. .; Hương, L. T. .; Liễu, N. T. T. .; Hiền, D. T. T. .; Ninh, N. T. . Điều kiện an toàn vệ Sinh thực phẩm tại bếp ăn bán Trú Trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020. TCNCYH 2021, 144, 370-377.