(1)
Chung, L. T. K. .; Hạnh, B. T. M. .; Đạt, Đào X. .; Linh, T. T. .; Vững, N. Đăng . Một đánh Giá về Khả năng tương đồng kết Quả xét nghiệm công thức máu. TCNCYH 2021, 144, 155-165.