(1)
Thăng, C. V. .; Hoàn, L. T. .; Hương, L. V. T. . Kiến thức về quản Lý chất thải rắn của nhân Viên Y Tế tại Ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018. TCNCYH 2021, 144, 387-393.