(1)
Anh, T. Q. .; Hiệp, L. V. .; Hà, N. T. . Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn Y Tế của Sinh Viên Y Khoa. TCNCYH 2022, 151, 200-208.