(1)
Hậu, H. T. .; Trung, N. V. .; Hội, L. T. . Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện Khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019. TCNCYH 2022, 151, 122-128.