(1)
Quỳnh, B. T. N. .; Bằng, N. H. .; Thu, H. T. .; Thảnh, N. V. .; Chính, D. Q. . Tạo Thư viện chứng dương Cho xét nghiệm Sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia. TCNCYH 2022, 151, 9-17.