(1)
Nữ, N. T. .; Tuấn, P. L. A. .; Khánh, T. V. .; Thịnh, T. H. . Xác định đột biến Gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson. TCNCYH 2022, 151, 18-25.