(1)
Đức, P. H.; Giang, Đỗ T. .; Sơn, N. K.; Giang, Đoàn T.; Tuấn, L. M. 5. Biểu hiện tổn thương phổi Trên cắt lớp Vi tính ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 Giai đoạn sớm Theo nhóm tuổi. TCNCYH 2022, 156, 35-42.