(1)
Anh, N. V.; Phương, L. H.; Lan, N. T. Q. . 9. Hiệu Quả phát âm Sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân Khe hở vòm miệng Có thiểu năng vòm-hầu. TCNCYH 2022, 156, 67-73.