(1)
Hằng, N. T. .; Hùng, N. D. .; Huề, N. D. 12. Trượt thân đốt sống thắt lưng Do thoái hóa mất vững: Vai Trò của cộng hưởng từ. TCNCYH 2022, 156, 94-101.