Hà , N. T. T., & Tú, N. T. T. (2022). 12. Tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang” . Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 158(10), 94-102. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v158i10.1031