Tuấn, N. V. ., Hà, T. T. T. ., & Yến, N. H. . (2023). 12. Đặc điểm stress và chiến lược đối phó ở thanh thiếu niên rối loạn lo âu lan toả. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 77-86. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1103