Đạt, N. X. ., Hồng, V. T. B. ., Hiếu, P. V. ., Hà, N. T. ., Hưng, L. V. ., & Dung, Đặng T. N. . (2023). 2. Xây dựng quy trình sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm nấm. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 8-17. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1149