Nhi, T. T. D. ., & Nhung, P. H. . (2023). 4. Phân bố của các chủng Klebsiella pneumoniae theo giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của amikacin . Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 26-32. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1157