Linh, L. H. H. ., Minh, N. N. ., & Hồng, T. K. . (2023). 38. Vận động thể lực và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1). https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1175