Hiếu, P. V. ., Hồng, V. T. B. ., Dung, Đặng T. N. ., Phương, Đoàn M. ., & Đạt, . N. X. (2021). Nghiên cứu sản xuất một số chủng vi khuẩn dạng đông khô trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 140(4), 1-7. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.123