Hà, T. T., Huy, N. V., Hân, T. N., & Khánh, T. V. (2023). 6. Nghiên cứu mối liên quan giữa kiểu gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), 40-45. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1392